Phòng Quản lý Khoa học kính thông tin Thông báo v/v đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2019-2020 của tỉnh An Giang.
Hướng đề xuất, hồ sơ đề xuất,... các thông tin khác có trong công văn đính kèm.
 
Hạn gửi đề xuất về Phòng QLKH tổng hợp: đến hết ngày 25/3/2019.
Phòng QLKH hỗ trợ trình ký các hồ sơ cần thiết, chuyên viên phụ trách: BN Quang Huy.

Kính nhờ quý thầy cô nắm thông tin, triển khai rộng rãi đến cán bộ toàn đơn vị và gửi đề xuất đúng thời gian nêu trên.

Kính thông báo.
Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ

Thông báo

Tìm kiếm

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830 428; 0292.3872 175 - Fax: 0292.3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn