Phòng Quản lý Khoa học kính gửi quý thầy cô các chương trình, dự án hỗ trợ hoạt động sở hữu trí tuệ, đổi mới sáng tạo do Tp Cần Thơ triển khai với 03 nội dung sau:
 
1. Chương trình hỗ trợ đổi mới công nghệ, thiết bị giai đoạn 2018 - 2020.
 
2. Dự án Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa đến năm 2020.
 
3. Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ Tp Cần Thơ giai đoạn 2016 - 2020 với các nội dung chính:
 
+ Hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ trong và ngoài nước.
 
+ Tuyên truyền phổ biến kiến thức về sở hữu trí tuệ.
 
+ Bảo hộ, quản lý và phát triển quyền SHTT đối với sản phẩm, dịch vụ, sản phẩm đặc thù của địa phương,..., sản phẩm từ các hội thi sáng tạo kỹ thuật.
 
+ Xây dựng, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ đối với các doanh nghiệp, tổ chức KH&CN.
 
+ Khai thác, ứng dụng sáng chế, giải pháp hữu ích, tài sản trí tuệ, thành quả sáng tạo vào thực tiễn.
 
Mục tiêu, nội dung, dự kiến kết quả, định mức hỗ trợ, hồ sơ xét duyệt,... có chi tiết trong các Quyết định đính kèm.
 
Các chương trình, dự án đã bắt đầu tiếp nhận đăng ký và tổ chức xét hỗ trợ kinh phí.
 
Cá nhân, tổ chức gửi Phiếu đề nghị (theo mẫu đính kèm tương ứng) về Ks. Lê Thị Xuân An, Chuyên viên Phòng Quản lý Khoa học (ĐT: 0292.3830.428, mail: ltxan@ctu.edu.vn) hoặc liên hệ để được hỗ trợ.
 
Kính gửi quý thầy cô thông tin, nhờ quý thầy cô triển khai đến toàn thể cán bộ trong đơn vị.
 
Trân trọng thông báo./.

Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ

 
 
Phòng Quản lý Khoa học kính thông tin đến quý thầy cô Thông báo số 305/SKHCN-QLKH của Sở KH&CN Bình Thuận v/v đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2019.
 
Nội dung trọng tâm của từng lĩnh vực; các khuyến khích, ưu tiên; mẫu đề xuất có chi tiết trong thông báo đính kèm.
 
Hạn gửi đề xuất về Phòng QLKH: đến hết ngày 28/5/2018 gồm 01 bản in theo mẫu có ký tên của cá nhân đề xuất và 01 file word về email: bnqhuy@ctu.edu.vn (chuyên viên phụ trách: BN Quang Huy).

Kính nhờ quý thầy cô nắm thông tin, triển khai rộng rãi đến cán bộ toàn đơn vị và gửi đề xuất đúng thời gian nêu trên.

Kính thông báo.

Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ
 
 
 
Quý đơn vị vui lòng gửi đề xuất theo mẫu về Phòng QLKH (chuyên viên phụ trách: BN Quang Huy) 01 bản infile mềm về địa chỉ email: bnqhuy@ctu.edu.vn đề tổng hợp chung.
 
Thời gian nhận đề xuất từ ngày ra thông báo đến hết ngày 29/5/2018.

Kính nhờ quý thầy cô nắm thông tin, triển khai rộng rãi đến cán bộ toàn đơn vị và gửi đề xuất đúng thời gian nêu trên.

Kính thông báo.

Phòng QLKH
 
Phòng Quản lý Khoa học kính thông tin đến quý thầy cô Thông báo số 17/TB-SKHCN của Sở KH&CN Sóc Trăng v/v đề xuất nhiệm vụ KH&CN năm 2018.
 
Các nội dung, yêu cầu, một số điểm lưu ýcác mẫu đề xuất có chi tiết trong thông báo đính kèm.
 
Hạn gửi đề xuất về Phòng QLKH: đến hết ngày 24/4/2018 gồm 01 bản in theo mẫu và 01 file word về email: bnqhuy@ctu.edu.vn (chuyên viên phụ trách: BN Quang Huy).

Kính nhờ quý thầy cô nắm thông tin, triển khai rộng rãi đến cán bộ toàn đơn vị và gửi đề xuất đúng thời gian nêu trên.

Kính thông báo.

Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ
 
Phòng Quản lý Khoa học kính thông tin đến quý thầy cô thông báo v/v đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố năm 2019 của Sở KH&CN TP Cần Thơ.
 
Địa phương đề nghị tổ chức, cá nhân đề xuất nhiệm vụ KH&CN theo định hướng, nguyên tắc và biểu mẫu, chi tiết có trong công văn đính kèm.
 
Thời gian Phòng QLKH nhận đề xuất: ngày 25/4/2018, hồ sơ gồm 01 bản in phiếu đề xuất theo mẫu gửi về Phòng QLKH và file word gửi về email bnqhuy@ctu.edu.vn (chuyên viên phụ trách: BN Quang Huy).

Kính thông báo.

Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ
 
Phòng Quản lý Khoa học kính thông báo đến quý thầy cô v/v đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN tỉnh Cà Mau năm 2022.
Chi tiết công văn và biểu mẫu tham khảo file đính kèm.
 
Thời gian gửi hồ sơ về Phòng QLKH đến hết ngày 27/8/2021 gồm:
- Bản in các đề xuất có chữ ký của cán bộ thực hiện
- Bảng tổng hợp đề xuất có xác nhận của lãnh đạo đơn vị
- Gửi email các đề xuất và bảng tổng hợp (file word) về Phòng QLKH (bnqhuy@ctu.edu.vn - chuyên viên phụ trách: BN Quang Huy).

Kính thông báo.

 
Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ
 
Phòng Quản lý Khoa học kính thông tin đến quý thầy cô thông báo v/v đăng ký nhiệm vụ KH&CN năm 2019 của Sở KH&CN Cà Mau.
 
Vì các nhiệm vụ KH&CN được xây dựng theo hướng đặt hàng là chủ yếu nên các tổ chức, cá nhân cần tập trung tham khảo thông tin và các lưu ý, chi tiết có trong công văn đính kèm.
 
Thời gian Phòng QLKH nhận đề xuất: ngày 25/4/2018, hồ sơ gồm 01 bản in phiếu đề xuất theo mẫu gửi về Phòng QLKH và file gửi về email bnqhuy@ctu.edu.vn (chuyên viên phụ trách: BN Quang Huy).

Kính thông báo.

Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ
 
Phòng Quản lý Khoa học kính thông tin đến quý thầy cô thông báo v/v đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2019.
 
Các nhiệm vụ trọng tâm, kinh phí thực hiện,... có chi tiết trong file đính kèm.
 
Quý đơn vị vui lòng gửi đề xuất (theo mẫu đính kèm) về Phòng QLKH (chuyên viên phụ trách: BN Quang Huy) 01 bản infile mềm về địa chỉ email: bnqhuy@ctu.edu.vn đề tổng hợp chung.
 
Thời gian nhận đề xuất từ ngày ra thông báo đến hết ngày 06/4/2018.

Kính nhờ quý thầy cô nắm thông tin, triển khai rộng rãi đến cán bộ toàn đơn vị và gửi đề xuất đúng thời gian nêu trên.

Kính thông báo.

Phòng QLKH
 
Phòng Quản lý Khoa học kính thông tin đến quý thầy cô thông báo v/v đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2018 của Sở KH&CN An Giang.
 
Nhằm xây dựng Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2018 - 2019 góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội tỉnh An Giang năm 2018, Sở KH&CN An Giang thông báo đến các tổ chức và cá nhân quan tâm đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ nhằm giải quyết các vấn đề bức xúc của các ngành, các địa phương trên địa bàn tỉnh An Giang.
 
Hướng đề xuất, ưu tiên, các chương trình KH&CN trọng điểm,.. và mẫu đề xuất có trong công văn đính kèm.
 
Thời gian Phòng QLKH nhận đề xuất: ngày 16/3/2018 - thứ sáu, hồ sơ gồm 01 bản in gửi về Phòng QLKH và file gửi về email bnqhuy@ctu.edu.vn (chuyên viên phụ trách: BN Quang Huy).

Kính thông báo.

Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ
 
Phòng Quản lý Khoa học kính thông tin đến quý thầy cô công văn của Liên hiệp các hội khoa học & kỹ thuật tỉnh An Giang v/v đề xuất danh mục các đề tài, dự án NCKH năm 2018 - 2020 tỉnh An Giang.
 
Các đề tài, dự án đề xuất thuộc Chương trình khoa học & công nghệ về "Định hướng nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội tỉnh An Giang theo hướng là một trong những trung tâm về nông nghiệp, giáo dục đào tạo, y tế và du lịch đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030".
 
Định hướng nội dung các đề tài NCKH, dự án chuyển giao, mô hình KH&CN trên các lĩnh vực: nông nghiệp, du lịch, y tế, giáo dục đào tạo,.. Các nội dung cần trình bày có chi tiết trong công văn đính kèm.
 
Thời gian Phòng QLKH nhận đề xuất: ngày 18/01/2018 - thứ năm, chuyên viên phụ trách: BN Quang Huy.

Kính thông báo.

Phòng Quản lý Khoa học

Thông báo

Tìm kiếm

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830 428; 0292.3872 175 - Fax: 0292.3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn