Phòng Quản lý Khoa học kính gửi quý thầy cô các chương trình, dự án hỗ trợ hoạt động sở hữu trí tuệ, đổi mới sáng tạo do Tp Cần Thơ triển khai với 03 nội dung sau:
 
1. Chương trình hỗ trợ đổi mới công nghệ, thiết bị giai đoạn 2018 - 2020.
 
2. Dự án Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa đến năm 2020.
 
3. Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ Tp Cần Thơ giai đoạn 2016 - 2020 với các nội dung chính:
 
+ Hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ trong và ngoài nước.
 
+ Tuyên truyền phổ biến kiến thức về sở hữu trí tuệ.
 
+ Bảo hộ, quản lý và phát triển quyền SHTT đối với sản phẩm, dịch vụ, sản phẩm đặc thù của địa phương,..., sản phẩm từ các hội thi sáng tạo kỹ thuật.
 
+ Xây dựng, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ đối với các doanh nghiệp, tổ chức KH&CN.
 
+ Khai thác, ứng dụng sáng chế, giải pháp hữu ích, tài sản trí tuệ, thành quả sáng tạo vào thực tiễn.
 
Mục tiêu, nội dung, dự kiến kết quả, định mức hỗ trợ, hồ sơ xét duyệt,... có chi tiết trong các Quyết định đính kèm.
 
Các chương trình, dự án đã bắt đầu tiếp nhận đăng ký và tổ chức xét hỗ trợ kinh phí.
 
Cá nhân, tổ chức gửi Phiếu đề nghị (theo mẫu đính kèm tương ứng) về Ks. Lê Thị Xuân An, Chuyên viên Phòng Quản lý Khoa học (ĐT: 0292.3830.428, mail: ltxan@ctu.edu.vn) hoặc liên hệ để được hỗ trợ.
 
Kính gửi quý thầy cô thông tin, nhờ quý thầy cô triển khai đến toàn thể cán bộ trong đơn vị.
 
Trân trọng thông báo./.

Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ

 

Thông báo

Tìm kiếm

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830 428; 0292.3872 175 - Fax: 0292.3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn