Phòng Quản lý Khoa học kính thông tin v/v đề xuất đặt hàng đề tài, dự án KH&CN Nghiên cứu phát triển bền vững các vùng sinh thái trên địa bàn tỉnh An Giang trong điều kiện biến đổi khí hậu.
 
Mục tiêu, nội dung, biểu mẫu,... các thông tin khác có trong Quyết định số 851/QĐ-UBND ngày 30/3/2016 và công văn đính kèm.
 
Hạn gửi đề xuất về Phòng QLKH tổng hợp: đến hết ngày 15/3/2019 gồm 01 bản in & file mềm.
Chuyên viên phụ trách: BN Quang Huy - Phòng QLKH, email: bnqhuy@ctu.edu.vn.

Kính nhờ quý thầy cô nắm thông tin, triển khai rộng rãi đến cán bộ toàn đơn vị và gửi đề xuất đúng thời gian nêu trên.

Kính thông báo.
Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ

Thông báo

Tìm kiếm

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830 428; 0292.3872 175 - Fax: 0292.3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn