Phòng Quản lý Khoa học kính thông báo đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh Hậu Giang năm 2023.
Các lưu ý định hướng ưu tiên, hồ sơ đề xuất,... các thông tin khác có chi tiết trong đường dẫn: https://skhcn.haugiang.gov.vn/en/chi-tiet/-/tin-tuc/Thong-bao--Tiep-nhan-e-xuat--e-xuat-at-hang-nhiem-vu-ho-tro-khoi-nghiep-oi-moi-sang-tao-tren-ia-ban-tinh-Hau-Giang-nam-202322455.
 
Hạn gửi đề xuất về Phòng QLKH tổng hợp đến hết thứ Sáu ngày 03/02/2023 gồm: 
 - Bản in các đề xuất có chữ ký của cá nhân đề xuất
 - Bảng tổng hợp đề xuất có xác nhận của lãnh đạo đơn vị
 - Gửi email các đề xuất và bảng tổng hợp (file word) về địa chỉ bnqhuy@ctu.edu.vn
 
Kính nhờ quý thầy cô thông tin trong đơn vị để cán bộ quan tâm tham gia đăng ký đề xuất.
 
Kính thông báo.
Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ

Thông báo

Tìm kiếm

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830 428; 0292.3872 175 - Fax: 0292.3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn