Phòng Quản lý Khoa học kính thông tin đến quý thầy cô công văn của Liên hiệp các hội khoa học & kỹ thuật tỉnh An Giang v/v đề xuất danh mục các đề tài, dự án NCKH năm 2018 - 2020 tỉnh An Giang.
 
Các đề tài, dự án đề xuất thuộc Chương trình khoa học & công nghệ về "Định hướng nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội tỉnh An Giang theo hướng là một trong những trung tâm về nông nghiệp, giáo dục đào tạo, y tế và du lịch đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030".
 
Định hướng nội dung các đề tài NCKH, dự án chuyển giao, mô hình KH&CN trên các lĩnh vực: nông nghiệp, du lịch, y tế, giáo dục đào tạo,.. Các nội dung cần trình bày có chi tiết trong công văn đính kèm.
 
Thời gian Phòng QLKH nhận đề xuất: ngày 18/01/2018 - thứ năm, chuyên viên phụ trách: BN Quang Huy.

Kính thông báo.

Phòng Quản lý Khoa học

Thông báo

Tìm kiếm

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830 428; 0292.3872 175 - Fax: 0292.3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn