1. CƠ SỞ THỰC HIỆN

1.1. Mục đích, phạm vi áp dụng

Mục đích: cung cấp những vấn đề cần thiết liên quan đến việc tiến hành thí nghiệm động vật nhằm đảm bảo việc chăm sóc và sử dụng động vật vì mục đích khoa học tại Trường Đại học Cần Thơ (sau đây gọi tắt là Trường ĐHCT) được thực hiện đúng cách.

Phạm vi áp dụng: qui trình này áp dụng quản lý thí nghiệm động vật của Trường ĐHCT.

1.2. Văn bản quy định

- Quyết định số 3965/QĐ-ĐHCT ngày 15/10/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ về việc ban hành Quy định về Thí nghiệm động vật của Trường Đại học Cần Thơ;

- Quyết định số 144/QĐ-ĐHCT ngày 19 tháng 01 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ Về việc ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ Trường Đại học Cần Thơ;

- Quy chế chi tiêu nội bộ Trường Đại học Cần Thơ ban hành kèm theo Quyết định số 965/QĐ-ĐHCT ngày 19/4/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ.

1.3. Giải thích từ viết tắt:

- CNĐT: Chủ nhiệm đề tài

- P.QLKH: Phòng Quản lý Khoa học

- TBCM: Tiểu ban Chuyên môn

- P.TC: Phòng Tài chính

  1. NỘI DUNG QUY TRÌNH

       2.1 Lập hồ sơ

  Chủ nhiệm/ thành viên tham gia điền thông tin thí nghiệm động vật vào biểu mẫu/biểu mẫu online bất kỳ khi nào, sau đó trình nộp.

       2.2 Đánh giá hồ sơ

  Hội đồng đánh giá chuyên môn xem/P.QLKH xét hồ sơ trong vòng 10 ngày (kể từ ngày trình nộp hồ sơ).

       2.3 Duyệt hồ sơ

  Ban Giám hiệu/P.QLKH duyệt hồ sơ trong vòng 7 ngày (kể từ ngày hồ sơ được Hội đồng đánh giá chuyên môn đồng ý).

       2.4 Cập nhật kết quả sau khi kết thúc thí nghiệm

       Chủ nhiệm/ thành viên tham gia cập nhật số lượng thật sau khi kết thúc thí nghiệm.

       2.5 Cấp mã số

  Phòng quản lý khoa học cấp mã số (ví dụ 2021-A01; 2021-F01; 2021-E01;…) phục vụ cho công tác xuất bản quốc tế.

Thông báo

Tìm kiếm

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830 428; 0292.3872 175 - Fax: 0292.3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn