1. CƠ SỞ THỰC HIỆN

1.1. Mục đích: Hướng dẫn các bước, trình tự tiến hành tổ chức báo cáo khoa học (Seminar). Phạm vi áp dụng: Các đơn vị trực thuộc trường Đại học Cần Thơ.

1.2. Văn bản quy định:

- Quyết định số 144/QĐ-ĐHCT ngày 19 tháng 01 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ Về việc ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ Trường Đại học Cần Thơ.

- Quyết định 6288/QĐ-ĐHCT Ban hành quy định về công tác chuyên môn đối với giảng viên Trường Đại học Cần Thơ.

1.3. Giải thích từ ngữ, từ viết tắt:

- BCKH: Báo cáo khoa học (Seminar)

- BGH: Ban giám hiệu

- NCKH: Nghiên cứu khoa học

- NXB ĐHCT: Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ

- P.QLKH: Phòng Quản lý Khoa học

- P.TCCB: Phòng Tổ chức cán bộ

- P.TV: Phòng Tài vụ

  1. NỘI DUNG QUY TRÌNH

  1. Mỗi năm 02 đợt, Phòng Quản lý Khoa học gửi thông báo đăng ký BCKH đến các đơn vị trực thuộc trường theo Công văn .../ĐHCT-QLKH ngày ... tháng 12 năm 2015 và các biểu mẫu đính kèm (Giới hạn 40 BCKH/đơn vị);

  1. Các đơn vị tổng hợp các đăng ký BCKH ở đơn vị và gửi về phòng Quản lý Khoa học để phê duyệt. BCKH đăng ký phải có kế hoạch (thời gian, địa điểm tổ chức) và được sắp xếp cân đối vào các tuần của học kỳ;
  2. Phòng Quản lý Khoa học tổng hợp BCKH ở đơn vị tham mưu Ban giám hiệu phê duyệt;
  3. Tại buổi BCKH, Thư ký Hội đồng KH&ĐT đơn vị hoặc Trưởng bộ môn có báo cáo viên chịu trách nhiệm giới thiệu tổng quát về nội dung BCKH và về báo cáo viên. Kết thúc buổi BCKH Thư ký Hội đồng KH&ĐT đơn vị hoặc Trưởng bộ môn có báo cáo viên ghi Bản nhận xét kết quả chuyên môn của buổi BCKH theo những ý chính của Mẫu đăng ký BCKH thêm phần nhận xét về kết quả của buổi BCKH theo 4 mức độ: A (xuất sắc), B (rất tốt), C (khá) và D (đạt). Bản nhận xét cần thêm mục đề nghị cho Trường và dự kiến, kế hoạch của đơn vị liên quan đến nội dung của bài BCKH;
  4. Các đơn vị khi tổ chức BCKH phải gửi thư mời đại diện phòng Quản lý Khoa học tham gia và đánh giá.
  5. Trong vòng 2 tuần sau ngày tổ chức BCKH, báo cáo viên nộp lại toàn bộ tư liệu liên quan đến nội dung bài BCKH (Mẫu đăng ký BCKH, nội dung bài BCKH, tư liệu và tài liệu tham khảo, bản nhận xét buổi BCKH) cho trợ lý nghiên cứu khoa học đơn vị. Tuần cuối mỗi học kỳ, Trợ lý nghiên cứu khoa học đơn vị tổng hợp tình hình thực hiện BCKH trong học kỳ của đơn vị mình báo cáo về Phòng Quản lý Khoa học. Kê khai các BCKH đơn vị mình thực hiện lên hệ thống.
  6. Phòng Quản lý Khoa học tiến hành duyệt và tính giờ G cho các BCKH đã kê khai.

Thông báo

Tìm kiếm

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830 428; 0292.3872 175 - Fax: 0292.3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn