Phòng QLKH kính chuyển CV số 2361 ngày 25/04/2019 về việc tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế "Đổi mới trong đào tạo giáo viên" (ICTER) với chủ đề "I AM STEM 2019". Nội dung cụ thể vui lòng tham khảo file thông báo đính kèm.
Quý Thầy Cô vui lòng phổ biến cho cán bộ đơn vị có quan tâm tham gia viết bài và đăng ký tham dự Hội thảo
 
Thời gian tổ chức Hội thảo: 27-29/09/2019
 
Lưu ý mốc thời gian:
- Gửi Tóm tắt: Trước ngày 15/07/2019
- Gửi toàn văn: trước ngày 31/08/2019

Chi tiết