Phòng Quản lý Khoa học kính gửi Kế hoạch tổ chức Hội nghị Khoa học An toàn Dinh dưỡng và An ninh Lương thực lần 2 năm 2018 do Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh tổ chức.

Thời gian dự kiến: tháng 11/2018.

Đại điểm: Hội trường C - Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh.

Mục đích, yêu cầu, đối tượng, nội dung, thể lệ viết bài, các mốc thời gian, ... có chi tiết trong thông báo đính kèm.

Hạn đăng ký viết bài tham luận Hội nghị: trước ngày 30/9/2018.

Trân trọng thông báo./.

Phòng Quản lý Khoa học

Trường Đại học Cần Thơ

Thông báo

Tìm kiếm

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830 428; 0292.3872 175 - Fax: 0292.3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn