Phòng Quản lý Khoa học kính gửi thông tin v/v mời tham gia viết bài kết quả nghiên cứu nổi bật cho Hội nghị Khoa học Công nghệ các chuyên ngành Nông nghiệp do Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tổ chức.

Các Hội nghị khoa học công nghệ chuyên ngành thuộc các lĩnh vực: Trồng trọt - Bảo vệ thực vật, Chăn nuôi - Thú y, Thủy lợi - Phòng chống thiên tai, Thủy sản, Lâm nghiệp, Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch. Riêng lĩnh vực Kinh tế chính sách được lồng ghép vào các Hội nghị chuyên ngành có liên quan.

Thời gian dự kiến tổ chức 06 Hội nghị khoa học chuyên ngành từ ngày 15/8/2018 đến 15/9/2018.

Mục đích Hội nghị, yêu cầu bài viết,... và các chi tiết khác có trong công văn & phụ lục đính kèm.

Hạn gửi toàn văn bài viết tham gia Hội nghị: trước ngày 15/7/2018.

Trân trọng thông báo./.

Phòng Quản lý Khoa học

Trường Đại học Cần Thơ

Thông báo

Tìm kiếm

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830 428; 0292.3872 175 - Fax: 0292.3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn