Phòng Quản lý Khoa học kính gửi thư mời viết bài và tham dự Hội thảo khoa học Nền kinh tế số trước bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 do Trường Đại học Kính tế TP.HCM tổ chức.

Thời gian dự kiến: ngày 03/12/2018

Địa điểm: Trường Đại học Kính tế TP.HCM

Ban Tổ chức trân trọng kính mời quý thầy cô gửi bài tham dự Hội thảo. Những bài được chọn sẽ được đăng Kỷ yếu Hội thảo, có thể được chọn trình bày tại Hội thảo và có thể được công bố trên Tạp chí Nghiên cứu kinh tế và kinh doanh Châu Á (JABES).

Thời gian nhận bài: chậm nhất là ngày 30/9/2018.

Mộ số chủ đề chính, thể lệ bài viết và các vấn đề liên quan khác có trong thông báo đính kèm.

Trân trọng thông báo./.

Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ

Thông báo

Tìm kiếm

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830 428; 0292.3872 175 - Fax: 0292.3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn