Phòng Quản lý Khoa học kính gửi Thông báo lần 1 v/v mời viết bài tham dự Hội thảo Quốc gia Nghiên cứu khoa học ở trường đại học thời kì cách mạng công nghiệp 4.0 do Trường Đại học Kiên Giang tổ chức.

Thời gian tổ chức Hội thảo: dự kiến 01 ngày giữa tháng 10/2018.

Địa điểm: Trường Đại học Kiên Giang

320A Quốc lộ 61, Thị trấn Minh Lương, Châu Thành, Kiên Giang.

Các nội dung chính, quy cách bài viết và các thông tin chi tiết khác có trong thông báo đính kèm.

Ban Tổ chức nhận bài qua email.
Thời gian nhận bài viết dạng tóm tắt: từ ngày 01/8/2018 đến ngày 15/8/2018.
Thời gian nhận bài hoàn chỉnh: từ ngày 16/8/2018 đến ngày 15/9/2018.

Trân trọng thông báo./.

Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ

Thông báo

Tìm kiếm

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830 428; 0292.3872 175 - Fax: 0292.3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn