Phòng Quản lý Khoa học kính gửi Thư mời viết bài tham dự Hội nghị Thông báo Dân tộc học năm 2018 do Viện Dân tộc học tổ chức.

Chủ đề: Những vấn đề mới về tộc người và chính sách dân tộc ở nước ta hiện nay

Thời gian: dự kiến ngày 18 tháng 10 năm 2018.

Mục đích, các nội dung chính, thể lệ viết bài, địa chỉ nhận bài và các thông tin chi tiết khác có trong thông báo đính kèm.

Toàn văn các báo cáo đạt yêu cầu sẽ được xuất bản trong Kỷ yếu Hội nghị khoa học Quốc gia năm 2019.

Hạn cuối nhận bài báo cáo: ngày 15/10/2018.

Trân trọng thông báo./.

Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ

Thông báo

Tìm kiếm

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830 428; 0292.3872 175 - Fax: 0292.3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn