Phòng Quản lý Khoa học kính gửi Thông báo số 1 v/v tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc tế Tự chủ hoạt động khoa học công nghệ tại các trường đại học đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 do Trường Đại học Thủ đô Hà Nội tổ chức.

Thời gian: ngày 05 tháng 01 năm 2019.

Địa điểm: Trường Đại học Thủ đô Hà Nội - Số 98 Dương Quảng Hàm, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Mục tiêu, các nội dung chính, thể lệ bài viết tham gia, lệ phí tham dự và các thông tin chi tiết khác có trong thông báo đính kèm.

Các bài viết sẽ được thẩm định, biên tập để đăng toàn văn Kỷ yếu Hội thảo có mã số ISBN.

Hạn gửi gửi tóm tắt về BTC: đến ngày 15/9/2018.

Trân trọng thông báo./.

Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ

Thông báo

Tìm kiếm

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830 428; 0292.3872 175 - Fax: 0292.3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn