Phòng Quản lý Khoa học kính gửi Thư mời viết bài Hội thảo khoa học Niêm yết chứng khoán tại nước ngoài - thực tiễn Việt Nam và kinh nghiệm thế giới do Trường Đại học Ngoại thương.
 
Thời gian: dự kiến ngày 05/12/2018
Địa điểm: Trường Đại học Ngoại thương
 
Thời hạn gửi bài: đến 17h ngày 15/11/2018
Các chủ đề cần tập trung (nhưng không giới hạn), thông tin gửi bài bài và các chi tiết khác có trong file đính kèm.
 
Trân trọng thông báo./.

Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ

Thông báo

Tìm kiếm

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830 428; 0292.3872 175 - Fax: 0292.3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn