Phòng Quản lý Khoa học kính gửi Thông báo số 1 Hội nghị khoa học Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TpHCM lần thứ 11.
 
Thời gian: ngày 09/11 - 10/11/2018
Thời hạn đăng ký tài khoản & nộp tóm tắt báo cáo: đến ngày 20/9/2018
 
Mục đích, thành phần tham gia, hình thức tổ chức, các lĩnh vực, công bố khoa học, hình thức đăng ký & tham gia và các chi tiết khác có trong file đính kèm.
 
Trân trọng thông báo./.

Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ

Thông báo

Tìm kiếm

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830 428; 0292.3872 175 - Fax: 0292.3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn