Phòng Quản lý Khoa học kính gửi Thư mời viết bài Hội thảo khoa học Kinh nghiệm quốc tế về tự chủ đại học do Trường Đại học Ngoại thương tổ chức.
 
Thời gian dự kiến: tháng 10 năm 2018 tại Trường Đại học Ngoại thương
Thời hạn gửi bài viết: trước 17h ngày 10/10/2018
 
Mục đích, các chủ đề, hình thức viết bài và các chi tiết khác có trong file đính kèm.
 
Trân trọng thông báo./.

Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ

Thông báo

Tìm kiếm

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830 428; 0292.3872 175 - Fax: 0292.3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn