Phòng Quản lý Khoa học kính gửi Thư mời tham gia viết bài cho Hội thảo Thống kê, Toán và Khoa học dữ liệu trong bối cảnh công nghiệp 4.0 do Trường Đại học Kinh tế - Luật phối hợp với Viện Xuất Sắc Jonh Von Neumam (JVN) tổ chức.
 
Thời gian: dự kiến ngày 13 và ngày 14 tháng 12 năm 2018
Địa điểm: dự kiến tại Trường Đại học Kinh tế - Luật, Quận Thủ Đức, TP.HCM
 
Hạn gửi tóm tắt: ngày 30/9/2018
Hạn gửi toàn văn: ngày 30/10/2018.

Mục tiêu, các vấn đề cần tập trung, yêu cầu & thể lệ gửi bài, địa chỉ và các chi tiết khác có trong file đính kèm.
 
Trân trọng thông báo./.

Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ

Thông báo

Tìm kiếm

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830 428; 0292.3872 175 - Fax: 0292.3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn