Phòng Quản lý Khoa học kính gửi Thông báo v/v xuất bản Tạp chí Khoa học Đào tạo và Huấn luyện thể thao Số đặc biệt năm 2018 từ Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh.
 
Tạp chí nằm trong danh mục tạp chí khoa học được tính điểm của Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước (ISSN 1859-4417).
Thời hạn gửi bài báo khoa học cho Số đặc biệt vào tháng 12/2018: Trước ngày 20/10/2018

Thông tin về các lĩnh vực, yêu cầu của bài báo và các chi tiết khác có trong file đính kèm.
 
Trân trọng thông báo./.

Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ

Thông báo

Tìm kiếm

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830 428; 0292.3872 175 - Fax: 0292.3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn