Phòng Quản lý Khoa học kính gửi Thư mời tham gia viết bài báo đăng Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp của Trường Đại học Đồng Tháp.
 
Thời hạn gửi bài đăng Tạp chí số 35 vào tháng 12/2018: đến ngày ngày 30/10/2018

Thể lệ viết bài, nhuận bút và các chi tiết khác có trong file đính kèm.
 
Trân trọng thông báo./.

Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ

Thông báo

Tìm kiếm

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830 428; 0292.3872 175 - Fax: 0292.3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn