Phòng Quản lý Khoa học kính thông báo về việc gửi công trình, bài viết đề nghị xét hỗ trợ của Hội đồng Lý luận, Phê bình Văn học, Nghệ thuật.
Đối tượng là những người có công trình, bài viết về lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật đang hoàn thiện, cần được hỗ trợ.
 
Hồ sơ đăng ký nêu rõ tên tác phẩm, loại hình (sách, bài viết), đề cương chi tiết, thời gian dự kiến hoàn thành bản thảo và Đơn đề nghị hỗ trợ có chữ ký của tác giả (theo yêu cầu công văn)
 
Hồ sơ gửi về cán bộ phụ trách: NT Kim Cương - Phòng Quản lý Khoa học trước ngày 30/11/2018 để tổng hợp chung.
 
Trân trọng thông báo./.

Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ

Thông báo

Tìm kiếm

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830 428; 0292.3872 175 - Fax: 0292.3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn