Phòng Quản lý Khoa học thông báo Tổ chức Hội nghị Sinh viên NCKH Trường Đại học Cần Thơ năm 2022 
 
Hồ sơ tham gia xét Giải thưởng bao gồm:
  • Bản cứng gửi về Văn phòng Phòng QLKH (lầu 2 Nhà Điều hành), chuyên viên phụ trách: Dương Hải Đăng
  1. Báo cáo tổng kết đề tài (Thể lệ - Phụ lục): 01 bản/ 01 đề tài. Phần phụ lục kèm theo các minh chứng về công bố khoa học từ kết quả nghiên cứu của đề tài hoặc nhận xét, đánh giá của cơ sở đã áp dụng các kết quả nghiên cứu (nếu có).
  2. Thông tin kết quả nghiên cứu của đề tài (Mẫu 3- Phụ lục).
  3. Thông tin về sinh viên chịu trách nhiệm chính thực hiện đề tài (Mẫu 4).
  4. Đơn xin tham gia xét Giải thưởng Hội nghị “Nghiên cứu khoa học trẻ Trường Đại học Cần thơ” năm 2022 dành cho sinh viên (Mẫu 5, để riêng, không gộp chung vào quyển báo cáo).

* Lưu ý: 

- Để không bị sai sót trong quá trình đóng cuốn báo cáo, sinh viên không cần đóng thành quyển mà lấy kẹp bướm kẹp lại để tiện trong quá trình photo gửi Ban Giám khảo, khuyến khích in 2 mặt không in màu.

- Những đề tài đã tham gia giải thưởng các năm trước, không gửi tham gia cho đợt này.

  • Bản mềm gửi qua địa chỉ email: dhdang@ctu.edu.vn.
  • Thời gian: đến hết ngày 22 tháng 4 năm 2022

Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ

 

Thông báo

Tìm kiếm

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830 428; 0292.3872 175 - Fax: 0292.3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn