Phòng Quản lý Khoa học thông báo Danh sách thưởng bài báo được công bố trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín trong danh mục Web of Science năm 2021 ban hành kèm Quyết định số 2157/QĐ-BGDĐT ngày 05/8/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong đó Trường Đại học Cần Thơ có 281 bài báo.
 
Kính thông báo.

Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ

Thông báo

Tìm kiếm

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830 428; 0292.3872 175 - Fax: 0292.3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn