Phòng Quản lý Khoa học thông báo Tổ chức Hội nghị Sinh viên NCKH Trường Đại học Cần Thơ năm 2023 như sau:
 
Hồ sơ tham gia xét Giải thưởng bao gồm:
  • Bản cứng gửi về Văn phòng Phòng QLKH (lầu 2 Nhà Điều hành), chuyên viên phụ trách: Dương Hải Đăng
  1. Trang bìa chính (Mẫu 1 - Phụ lục)
  2. Trang bìa phụ (Mẫu 2 - Phụ lục)
  3. Danh sách các thành viên tham gia (STT; HỌ VÀ TÊN; MSSV, LỚP/KHOA)
  4. Thông tin kết quả nghiên cứu của đề tài (Mẫu 3 - Phụ lục).
  5. Thông tin về sinh viên chịu trách nhiệm chính thực hiện đề tài (Mẫu 4).
  6. Đơn xin tham gia xét Giải thưởng tại Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu khoa học Trường Đại học Cần thơ năm 2023 (Mẫu 5, để riêng, không gộp chung vào quyển báo cáo).
  7. Báo cáo tổng kết đề tài (Thể lệ - Phụ lục): 01 bản/ 01 đề tài. Phần phụ lục kèm theo các minh chứng về công bố khoa học từ kết quả nghiên cứu của đề tài hoặc nhận xét, đánh giá của cơ sở đã áp dụng các kết quả nghiên cứu (nếu có).

* Lưu ý: Để không bị sai sót trong quá trình đóng cuốn báo cáo, sinh viên không cần đóng thành quyển mà lấy kẹp bướm kẹp lại để tiện trong quá trình kiểm tra và chuyển in gửi Ban Giám khảo. In 02 mặt và không in màu.

  • Bản mềm gửi qua địa chỉ email: dhdang@ctu.edu.vn.
  • Thời gian: đến hết ngày 21 tháng 4 năm 2023

Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ

Thông báo

Tìm kiếm

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830 428; 0292.3872 175 - Fax: 0292.3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn