Phòng Quản lý Khoa học kính gửi quý Thầy Cô Thông báo số 02 Hội thảo Quốc tế "Nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục" của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 với các thông tin như sau:

- Thời gian tổ chức: ngày 16/12/2017

- Địa điểm tổ chức: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

Mục đích, nội dung của Hội thảo, thể lệ và địa chỉ gửi báo cáo,... các chi tiết khác có trong thông báo đính kèm.

Tham gia viết bài báo và gửi trực tiếp qua địa chỉ e-mail (hoithaoquocte2017@gmail.com) đến hết ngày 25/11/2017.

Kính thông báo.

Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ

 

Thông báo

Tìm kiếm

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830 428; 0292.3872 175 - Fax: 0292.3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn