Phòng Quản lý Khoa học kính gửi quý Thầy Cô giấy mời viết bài Hội thảo khoa học Chính sách khuyến khích, thu hút đầu tư vào vùng dân tộc tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long của Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế - Xã hội Quốc gia với các thông tin như sau:

Các mốc thời gian:

- Nhận bài viết toàn văn: đến ngày 19/01/2018

- Thời gian tổ chức hội thảo: dự kiến đầu tháng 3 năm 2018

Địa điểm tổ chức Hội thảo: Thành phố Cần Thơ.

Các bài viết được chấp nhận sẽ được đăng trong kỷ yếu khoa học có mã số ISBN.

Mục đích, nội dung, chủ đề của Hội thảo, quy cách viết bài và địa chỉ gửi bài,... các chi tiết khác có trong giấy mời đính kèm.

Kính thông báo.

Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ

 

Thông báo

Tìm kiếm

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830 428; 0292.3872 175 - Fax: 0292.3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn