Phòng Quản lý Khoa học kính gửi quý Thầy Cô Thông báo số 01 Hội thảo khoa học năm 2018 của Hiệp hội các trường Đại học & Cao đẳng Việt Nam với các thông tin như sau:

- Chủ đề: Hệ thống giáo dục mở - Tự chủ giáo dục - Hợp tác quốc tế

- Thời gian tổ chức: dự kiến đầu quý 2 năm 2018

- Địa điểm tổ chức: Hà Nội

Mục đích, kết quả mong đợi, các chủ đề tham luận, qui cách gửi bài,... các chi tiết khác có trong thông báo đính kèm.

Hạn đăng ký tên và gửi tóm tắt báo cáo: ngày 15/02/2018.

Kính thông báo.

Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ

 

Thông báo

Tìm kiếm

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830 428; 0292.3872 175 - Fax: 0292.3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn