Phòng Quản lý Khoa học kính gửi quý Thầy Cô Thư mời viết bài Hội thảo khoa học quốc gia Phát triển kinh tế xã hội vùng Tây Nguyên lần 2 năm 2018 với các thông tin như sau:

- Chủ đề: Phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với phát triển bền vững trên đại bàn các tỉnh Tây Nguyên

- Các nội dung: kinh tế và pháp lý, kỹ thuật và công nghệ, phương diện hỗ trợ. Các bài viết đáp ứng yêu cầu sẽ được biên tập chọn đăng trong kỷ yếu hội thảo có giấy phép ISBN và được Ban Tổ chức lựa chọn để báo cáo tại Hội thảo.

- Thời gian tổ chức: dự kiến ngày 16/6/2018

- Địa điểm tổ chức: Hội trường C - Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum

Mục đích, chi tiết các chủ đề, cách thức gửi bài viết,... các thông tin khác có trong thông báo đính kèm.

Hạn gửi bài tham gia về Phòng QLKH để tổng hợp chung: ngày 28/4/2018. Chuyên viên phụ trách: Nguyễn Thị Tặng, mail: nttang@ctu.edu.vn.

Kính thông báo.

Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ

 

Thông báo

Tìm kiếm

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830 428; 0292.3872 175 - Fax: 0292.3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn