Phòng Quản lý Khoa học kính gửi quý Thầy Cô Thông báo v/v tổ chức Hội nghị KHCN tuổi trẻ các trường đại học và cao đẳng khối Nông - Lâm - Ngư - Thủy lợi toàn quốc lần thứ VIII, năm 2018 của Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội với các thông tin như sau:

- Thời gian tổ chức: dự kiến tháng 11/2018 (tổ chức trong 2 ngày)

- Địa điểm tổ chức: Trường Đại học Tài nguyên & Môi trường Hà Nội

Mục đích, nội dung, 11 lĩnh vực, các biểu mẫu them gia viết bài,... các thông tin khác có trong thông báo đính kèm.

Hạn gửi bài tham gia về Phòng QLKH để tổng hợp chung: ngày 29/3/2018. Chuyên viên phụ trách: Nguyễn Thị Tặng, mail: nttang@ctu.edu.vn.

Kính thông báo.

Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ

 

Thông báo

Tìm kiếm

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830 428; 0292.3872 175 - Fax: 0292.3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn