Phòng Quản lý Khoa học kính gửi quý Thầy Cô Thư mời viết bài Hội thảo khoa học Nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực hóa học, sinh học và môi trường - kết quả và định hướng ứng dụng của Trường Đại học Phạm Văn Đồng với các thông tin như sau:

- Thời gian tổ chức: dự kiến 01 buổi vào tháng 4/2018

- Địa điểm tổ chức: Trường Đại học Phạm Văn Đồng, số 509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi

Mục tiêu, các nội dung, chi tiết thể lệ viết bài,... các thông tin khác có trong thông báo đính kèm.

Bài viết gửi Ban Tổ chức qua địa chỉ mail: khoahsmt@pdu.edu.vn hoặc lhduy@pdu.edu.vn trước ngày 15/3/2018.

Kính thông báo.

Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ

Thông báo

Tìm kiếm

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830 428; 0292.3872 175 - Fax: 0292.3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn