Phòng Quản lý Khoa học kính gửi quý Thầy Cô Thông báo số 1 Hội thảo khoa học Bảo vệ môi trường - Phát triển du lịch bền vững ở Đồng bằng sông Cửu Long của Trường Cao đẳng Cần Thơ với các thông tin như sau:

- Thời gian tổ chức: dự kiến tuần 3 tháng 5/2018

- Địa điểm tổ chức: Trường Cao đẳng Cần Thơ

Mục tiêu, các nội dung, thành phần tham dự, thể lệ gửi bài,... các thông tin khác có trong thông báo đính kèm.

Ban Tổ chức nhận bài báo cáo đến hết ngày 05/3/2018.

Kính thông báo.

Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ

Thông báo

Tìm kiếm

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830 428; 0292.3872 175 - Fax: 0292.3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn