Phòng Quản lý Khoa học kính gửi quý Thầy Cô Thư mời viết bài Hội thảo khoa học Vai trò của các trường cao đẳng cộng đồng trong việc đào tạo nguồn nhân lực của địa phương của Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau với mục tiêu, các nội dung chia sẻ tại hội thảo, hình thức bài viết,... các thông tin khác có trong thông báo đính kèm.

Bài viết gửi Ban Tổ chức qua địa chỉ mail: phongkhcn.d61@moet.edu.vn trước ngày 20/3/2018.

Kính thông báo.

Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ

Thông báo

Tìm kiếm

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830 428; 0292.3872 175 - Fax: 0292.3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn