Phòng Quản lý Khoa học kính gửi quý Thầy Cô Thông báo số 2 Hội thảo Khoa học Quốc tế Cách mạng Công nghiệp 4.0: Cơ hội và thách thức đối với phát triển kinh tế Việt Nam với mục tiêu, các nội dung, qui định về hình thức bài viết địa chỉ gửi bài,... các thông tin khác có chi tiết trong thông báo đính kèm.

Thời gian: dự kiến vào ngày 28/8/2018

Địa điểm: Trường Đại học Thương mại

Hạn cuối gửi bài: ngày 04/5/2018.

Kính thông báo.

Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ

Thông báo

Tìm kiếm

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830 428; 0292.3872 175 - Fax: 0292.3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn