Phòng Quản lý Khoa học kính gửi quý Thầy Cô Thư mời viết bài Hội thảo Quốc tế International Conference on Engineering Research and Applications 2018 (ICERA 2018) với mục tiêu, các chủ đề, phí đăng ký,... và các thông tin khác có chi tiết trong thông báo đính kèm.

Thời gian: ngày 01/12 - 02/12/2018

Địa điểm: Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Số 666, đường 3/2, P. Tích Lương, Thái Nguyên

Hạn cuối gửi bài: ngày 15/6/2018.

Kính thông báo.

Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ

Thông báo

Tìm kiếm

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830 428; 0292.3872 175 - Fax: 0292.3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn