Phòng Quản lý Khoa học kính gửi Thông báo số 1 Hội thảo Quốc tế năm 2018 Triết lý nhân sinh của người dân Nam Bộ do Trường Đại học An Giang tổ chức.

Thời gian tổ chức: dự kiến đầu tháng 8/2018 (02 ngày)

Địa điểm: Trường Đại học An Giang

Đăng ký tên báo cáo & gửi tóm tắt báo cáo trước ngày 15/5/2018.

Mục tiêu, kết quả mong đợi, các chủ đề tham luận, cấu trúc bài viết, địa chỉ gửi bài,... các thông tin khác có chi tiết trong thông báo đính kèm.

Các bài viết được bình duyệt, tuyển chọn, in thành Kỷ yếu khoa học và/ hoặc sách.

Ban Tổ chức trân trọng kính mời các nhà khoa học, nhà quản lý, các chuyên gia, giảng viên, sinh viên, các chuyên gia nghiên cứu trong và ngoài nước quan tâm đăng ký tham dự và gửi bài cho Hội thảo.

Trân trọng thông báo./.

Phòng Quản lý Khoa học

Trường Đại học Cần Thơ

Thông báo

Tìm kiếm

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830 428; 0292.3872 175 - Fax: 0292.3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn