Phòng Quản lý Khoa học kính gửi công văn v/v gửi bài đăng Tạp chí tiếng Anh của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam thuộc Bộ Nông nghiệp & PTNT.

Tạp chí tiếng Anh của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam "Journal of Vietnam Agricultural Science and Technology" đã được Cục Thông tin KHCN Quốc gia - Bộ KHCN cấp mã số quốc tế ISSN 0866 – 8116 và Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước cho phép tính 01 điểm quy đổi công trình khoa học cho bài báo đăng trên Tạp chí.

Bài viết gửi về địa chỉ e-mail: tapchivaas@gmail.com.

Thông tin thêm về nội dung tạp chí và định dạng bài viết có chi tiết trong công văn đính kèm.

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam các tác giả gửi bài viết về những nội dung liên quan.

Trân trọng thông báo./.

Phòng Quản lý Khoa học

Trường Đại học Cần Thơ

Thông báo

Tìm kiếm

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830 428; 0292.3872 175 - Fax: 0292.3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn