Phòng Quản lý Khoa học kính gửi quý Thầy Cô Thông báo v/v viết bài cho Tạp chí Khoa học Trường Đại học Khánh Hòa số 4 (tháng 9 năm 2018) với các thông tin như sau:

Các lĩnh vực:

- Khoa học Tự nhiên và Công nghệ

- Khoa học Xã hội và Nhân văn

- Khoa học Giáo dục

- Du lịch và Nghệ thuật

Quy định và thứ tự sắp xếp trong bài viết, địa chỉ gửi bài và chi tiết liên hệ có trong thông báo đính kèm.

Kính thông báo.

Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ

 

Thông báo

Tìm kiếm

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830 428; 0292.3872 175 - Fax: 0292.3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn