Phòng Quản lý Khoa học kính gửi quý Thầy Cô Thư mời viết bài báo đăng Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam - VJES, mã số tiêu chuẩn quốc tế là ISSN 2615 - 8957 (các số tiếng Việt) và ISSN 2615 - 8965 (các số tiếng Anh).

Hằng năm, Tạp chí KHGD Việt Nam xuất bản 12 số bằng tiếng Việt và 02 số bằng tiếng Anh, được Hội đồng Chức danh Giáo sư nhà nước xếp loại tạp chí khoa học hàng đầu, mỗi bài viết được tính tối đa 01 điểm.

Mục tiêu, địa chỉ gửi bài,... và các chi tiết khác có trong thông báo đính kèm.

Kính thông báo.

Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ

 

Thông báo

Tìm kiếm

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830 428; 0292.3872 175 - Fax: 0292.3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn