Phòng Quản lý Khoa học kính gửi Thư mời viết bài đăng Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Quảng Bình với các lĩnh vực: Khoa học Tự nhiên, Kỹ thuật, Khoa học Xã hội Nhân văn, Khoa học Giáo dục, Nghệ thuật, Nông Lâm Ngư nghiệp,...

Toàn bộ quy trình nộp & bình duyệt bài báo đều được thực hiện quản lý thống nhất thông qua hệ thống website trực tuyến của Tạp chí.

Các địa chỉ website cần thiết, thể lệ viết và định dạng, các chi tiết khác có trong thông báo đính kèm.

Kính thông báo.

Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ

 

Thông báo

Tìm kiếm

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830 428; 0292.3872 175 - Fax: 0292.3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn