Phòng Quản lý Khoa học thông báo Danh sách thưởng bài báo được công bố trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín trong danh mục ISI, SCI, SCIE năm 2020 ban hành kèm Quyết định số 4904/QĐ-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong đó Trường Đại học Cần Thơ có 213 bài báo.
 
Phòng QLKH gửi kèm danh sách file word có thông tin người nhận thưởng, kính nhờ quý thầy cô liên quan kiểm tra.
Nếu có thông tin nào cần cập nhật về viên chức nhận thưởng, liên hệ chuyên viên phụ trách Nguyễn Phương Thảo, email: npthao@ctu.edu.vn.

Kính thông báo.

Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ

Thông báo

Tìm kiếm

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830 428; 0292.3872 175 - Fax: 0292.3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn