Phòng Quản lý Khoa học thông báo Kết quả xét chọn và tôn vinh trí thức, nhà khoa học tiêu biểu thành phố Cần Thơ năm 2021 theo công văn số 02/TB-HĐXC ngày 05/01/2022 của Hội đồng Xét chọn và tôn vinh trí thức, nhà khoa học tiêu biểu năm 2021.
Trong đó Trường Đại học Cần Thơ có 05 nhà khoa học được xét chọn và tôn vinh:
  1. GS.TS. Võ Quang Minh, Giảng viên cao cấp Khoa Môi trường & TNTN
  2. GS.TS. Trần Văn Hâu, Giảng viên cao cấp Khoa Nông nghiệp
  3. PGS.TS. Trần Thị Ba, Giảng viên cao cấp Khoa Nông nghiệp
  4. PGS.TS. Đào Ngọc Cảnh, Giảng viên cao cấp Khoa Khoa học Xã hội & Nhân văn
  5. PGS.TS. Ngô Quang Hiếu, Trưởng Bộ môn Khoa Công nghệ
Quý thầy cô quan tâm, có thể xem thêm thông tin tại website Liên hiệp các hội Khoa học & Kỹ thuật thành phố Cần Thơ:
http://custa.cantho.gov.vn/thong-bao-ket-qua-xet-chon-va-ton-vinh-tri-thuc-nha-khoa-hoc-tieu-bieu-thanh-pho-can-tho-nam-2021

Kính thông báo.
 
Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ

Thông báo

Tìm kiếm

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830 428; 0292.3872 175 - Fax: 0292.3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn