Phòng Quản lý Khoa học thông báo 
v/v thưởng bài báo được công bố trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín trong danh mục WEB OF SCIENCE năm 2022 
ban hành kèm Quyết định số 1807/QĐ-ĐHCT ngày 27/4/2023 của Hiệu trưởng
 Trường Đại học Cần Thơ
gồm
 529 bài báo, với mức thưởng 2.650.000 đồng/bài.
 
Kính thông tin.

Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ

Thông báo

Tìm kiếm

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830 428; 0292.3872 175 - Fax: 0292.3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn