Phòng Quản lý Khoa học kính gửi quý Thầy/ Cô công văn v/v nâng cao chất lượng của các tạp chí được tính điểm công trình khoa học quy đổi của Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước.

Theo công văn sô 37/HDCDGSNN ngày 04/4/2016 và đợt rà soát danh mục các tạp chí khoa học được tính điểm năm 2017 do HDCDGSNN phối hợp với các Hội đồng Chức danh giáo sư ngành/ liên ngành thực hiện từ 15/4 - 17/5/2017 cho thấy các ban biên tập tạp chí khoa học đã có nhiều cố gắng cải tiến, nâng cao chất lượng cả về hình thức và nội dung. Tuy nhiên, trong tổng số 387 tạp chí khoa học, chỉ có 32 tạp chí bằng tiếng Anh, 03 tạp chí của Việt Nam có tên trong danh mục Scopus.

Theo đó, các nội dung sẽ được HDCDGSNN xem xét khi đưa các tạp chí vào danh mục tạp chí khoa học được tính điểm phục vụ việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2018 có chi tiết trong công văn đính kèm.

Nếu có đóng góp ý kiến về các nội dung của công văn có thể gửi trực tiếp: PGS. TSKH. Bùi Mạnh Nhi (bmnhi@moet.edu.vn) hoặc gởi về NT Tặng, Chuyên viên Phòng QLKH (nttang@ctu.edu.vn) để tổng hợp.

Kính thông báo.

Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ

Thông báo

Tìm kiếm

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830 428; 0292.3872 175 - Fax: 0292.3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn