1. CƠ SỞ THỰC HIỆN

   1.1. Mục đích, phạm vi áp dụng: Quy định thủ tục và trình tự các bước cần thực hiện khi thực hiện hoạt động khoa học và công nghệ cấp cơ sở khác. Áp dụng quy trình cho các đơn vị, công chức, viên chức của Trường Đại học Cần Thơ.

   1.2. Văn bản quy định (có liên quan):

- Quyết định số 144/QĐ-ĐHCT ngày 19 tháng 01 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ Về việc ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ Trường Đại học Cần Thơ.

- Quy chế chi tiêu nội bộ Trường Đại học Cần Thơ ban hành kèm theo Quyết định số 6294/QĐ-ĐHCT ngày 31/12/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ.

   1.3. Giải thích từ viết tắt:

- QLKH: Quản lý Khoa học

- KH&CN: Khoa học và Công nghệ

- NCKH: Nghiên cứu khoa học

- CV: Chuyên viên

  1. ĐỊNH NGHĨA HOẠT ĐỘNG KH&CN KHÁC

Các hoạt động KH&CN khác bao gồm:

  1. Tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học.
  2. Tham dự hội nghị, hội thảo khoa học trong và ngoài nước.
  3. Hoạt động thông tin khoa học công nghệ.
  4. Hoạt động hợp tác quốc tế về khoa học công nghệ.
  5. Hoạt động An toàn lao động.
  6. Danh mục đăng ký quyền Sở hữu trí tuệ các công trình NCKH.
  7. Hoạt động tiêu chuẩn – đo lường – chất lượng.
  8. Hoạt động tham gia các Chợ Công nghệ và Thiết bị (Techmart) quốc gia và khu vực.

Thông báo

Tìm kiếm

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830 428; 0292.3872 175 - Fax: 0292.3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn