Phòng Quản lý Khoa học kính gửi thơ mời viết bài Hội thảo Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên Ngữ Văn, tiếng Việt trước yêu cầu đổi mới giáo dục do Trường Đại học Hải Phòng tổ chức.

Thời gian tổ chức: dự kiến ngày 07/10/2018

Đại điểm: Trường Đại học Hải Phòng

Các nội dung, thể lệ viết và gửi bài... có chi tiết trong thông báo đính kèm.

Hạn gửi bài: ngày 05/6/2018.
Các báo cáo trình bày kết quả nghiên cứu có chất lượng tốt sẽ được chọn đăng toàn văn trong Kỷ yếu của Hội thảo có chỉ số ISBN hoặc trong Tạp chí Khoa học Trường ĐH Hải Phòng.

Trân trọng thông báo./.

Phòng Quản lý Khoa học

Trường Đại học Cần Thơ

Thông báo

Tìm kiếm

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830 428; 0292.3872 175 - Fax: 0292.3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn