Phòng Quản lý Khoa học gửi quý Thầy/Cô Thông báo số 1 Hội nghị Ký sinh trùng học toàn quốc lần thứ 45 của Phân viện Thú ý miền Trung.

Thời gian dự kiến tổ chức: từ ngày 26/7 - 29/7/2018.

Các chủ đề của Hội nghị và những Qui định gửi bài có chi tiết trong file công văn thông báo đính kèm.

Các mốc thời gian:

- Hạn gửi bài: ngày 28/02/2018

- Hạn đăng ký: ngày 30/5/2018

Kính thông báo.

Phòng Quản lý Khoa học

Trường Đại học Cần Thơ

 

Thông báo

Tìm kiếm

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830 428; 0292.3872 175 - Fax: 0292.3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn