Phòng Quản lý Khoa học kính gửi quý Thầy/ Cô công văn của Ban Biên tập Tạp chí Vietnam 's Socio-Economic Development (VSED) v/v quảng bá nội bộ Tạp chí VSED.

Tạp chí VSED là tạp chí khoa học kinh tế thuộc Viện Kinh tế Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, được xuất bản hàng quý bằng tiếng Anh. Hiện tạp chí đang trong quá trình áp dụng những chuẩn mực học thuật cao, hướng tới được xếp hạng trong ACI, Scopus và ISI trong thời gian tới.

Ban Biên tập rất mong các nhà nghiên cứu, học giả biết rõ hơn kênh trao đổi học thuật mới và gửi bài báo khoa học có chất lượng phù hợp cho Tạp chí VSED. Các nội dung của tạp chí và chi tiết gửi bài có trong công văn đính kèm.

Kính thông báo.

Phòng Quản lý Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ

 
Hiện nay, hệ thống phần mềm nộp bài báo kê khai khối lượng công tác (KLCT) đã được mở (bài báo xuất bản bên ngoài Tạp chí khoa học của Trường). Tòa soạn Tạp chí khoa học đã cập nhật lên hệ thống kê khai bài báo các tài liệu để Quý Thầy/Cô tham khảo. Cụ thể gồm:
 
Để công tác duyệt bài báo tính KLCT được kịp thời và hạn chế tối đa việc kê khai lại do chưa đủ minh chứng (năm 2016 có khoảng 200 bài kê khai lại hoặc không đạt trong tổng số gần 1000 bài nộp kê khai KLCT), Quý Thầy/Cô vui lòng cung cấp đủ minh chứng theo yêu cầu. Cụ thể như sau:

- Trang bìa tạp chí/kỷ yếu/book chapter (có thể hiện ISSN/ISBN) 
- Mục lục (có tên bài báo và các tác giả)
- Bài fulltext đã được xuất bản trên tạp chí/kỷ yếu/book chapter

Gộp thành một tập tin định dạng .PDF để làm minh chứng khi kê khai. Nếu scan/chụp thì số trang/header/footer phải rõ ràng.
Trường hợp bài báo xuất bản online thì minh chứng là bài fulltext đã được xuất bản và nhập địa chỉ bài báo trong quá trình kê khai (ví dụ: https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2017.01.014).

Quý Thầy/Cô vui lòng tham khảo chi tiết hướng dẫn tại website Tạp chí: https://sj.ctu.edu.vn/ql/docgia/article-kekhaiklctbaibaongoaitruong.html
Đối với bài báo xuất bản trong Tạp chí khoa học của Trường, Tòa soạn TCKH sẽ tiến hành kê khai KLCT theo quy định.

Trong quá trình nộp bài báo kê khai KLCT, nếu gặp trở ngại Quý Thầy/Cô vui lòng liên hệ:
Tòa soạn Tạp chí khoa học, email: tapchidhct@ctu.edu.vn / thanhdien@ctu.edu.vn, ĐT: 3872 157 / 3830 307.
 
Trân trọng kính báo.
Tòa soạn Tạp chí Khoa học
Trường Đại học Cần Thơ
 
P/s: Quý Thầy/Cô kiểm tra Khối lượng công tác liên quan đến các nhiệm vụ KH&CN (đề tài, dự án, seminar,...) khi có thông báo bằng công văn từ Phòng Kế hoạch - Tổng hợp.
 
Phòng Quản lý Khoa học thông báo Danh mục Báo cáo Chuyên đề Khoa học (gọi tắt là Seminar) đợt 2 năm 2017 đã được Ban Giám hiệu phê duyệt thực hiện.
 
Quý Thầy Cô có đăng ký thực hiện cố gắng triển khai theo đúng kế hoạch đã đăng ký.
Và thông tin về Phòng QLKH, Chuyên viên phụ trách Nguyễn Thị Tặng, email: nttang@ctu.edu.vn, ĐT: 0989.119.375.

Kính thông báo.

Phòng QLKH

Thông báo

Tìm kiếm

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: 0292.3830 428; 0292.3872 175 - Fax: 0292.3838 474
Email: pqlkh@ctu.edu.vn